Sterneküche | Rouget Barbet | Christian Bau
2019 

Rouget Bar­bet [mit knusp­ri­gen Schuppen]

Mee­res­kopf­sa­lat | Arti­scho­cke | Abalone